Polityka prywatności

Cieszymy się, że odwiedzasz naszą stronę internetową. Ochrona i bezpieczeństwo danych osobowych podczas korzystania z naszej strony internetowej jest dla nas bardzo ważne. W związku z powyższym chcielibyśmy poinformować Cię o tym, jakie dane osobowe gromadzimy, gdy będziesz korzystał naszej strony internetowej i w jakim celu to czynimy.

Niniejsza polityka prywatności dotyczy oferty internetowej Condair Systems GmbH, która jest dostępna pod domeną www.condair-systems.pl, a także różnych subdomen („nasza strona internetowa”).

 

Kto jest odpowiedzialny i jak mogę się z Tobą skontaktować?

Podmiot odpowiedzialny

do przetwarzania danych osobowych w rozumieniu ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO)

Condair Systems GmbH
Nordportbogen 5
22848 Norderstedt - Niemcy
+49 40 85 32 77-0
info@condair-systems.de

 

Inspektor ochrony danych

AGAD Service GmbH
Waldring 43-47
44789 Bochum - Niemcy
datenschutz@agad.de

 

Co jest przedmiotem

Niniejsza polityka prywatności jest zgodna z wymogami prawnymi dotyczącymi przejrzystości przetwarzania danych osobowych. Są to wszystkie informacje, które dotyczą zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Należą do nich takie informacje jak nazwisko, wiek, adres, numer telefonu, data urodzenia, adres e-mail, adres IP lub sposób korzystania ze strony internetowej podczas odwiedzania strony. Danymi osobowymi nie są informacje, na podstawie których nie będziemy w stanie stwierdzić niczego o Twojej osobie (albo będziemy to mogli stwierdzić w wyniku nieproporcjonalnie dużych starań), np. dane traktowane anonimowo. Przetwarzanie danych osobowych (m. in. zbieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, zapisywanie lub przesłanie) wymaga zawsze podstawy prawnej oraz określonego przeznaczenia.

Przechowywane dane osobowe są usuwane, gdy tylko cel przetwarzania zostanie osiągnięty i nie ma uzasadnionych podstaw do dalszego przechowywania danych. Informujemy użytkownika o konkretnych okresach przechowywania lub kryteriach przechowywania w poszczególnych operacjach przetwarzania. Niezależnie od tego przechowujemy dane osobowe użytkownika w indywidualnych przypadkach w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych oraz w przypadku ustawowych obowiązków przechowywania.

 

Kto uzyskuje moje dane?

Dane osobowe użytkownika, które przetwarzamy na naszej stronie internetowej, udostępniamy stronom trzecim tylko wtedy, gdy jest to konieczne do realizacji celów i jest objęte podstawą prawną w danym przypadku (np. zgoda lub zabezpieczenie uzasadnionych interesów). Ponadto w indywidualnych przypadkach ujawniamy dane osobowe stronom trzecim, jeśli służy to dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych. Potencjalnymi odbiorcami mogą być na przykład organy ścigania, prawnicy, audytorzy, sądy itp.

W zakresie, w jakim korzystamy z usług dostawców usług do obsługi naszej strony internetowej, którzy przetwarzają dane osobowe w naszym imieniu w ramach zleconego przetwarzania zgodnie z art. 28 RODO, mogą oni być odbiorcami danych osobowych użytkownika. Więcej informacji na temat korzystania z procesorów i usług internetowych można znaleźć w przeglądzie poszczególnych operacji przetwarzania.

 

Czy używasz plików cookie?

Pliki cookie są to małe pliki tekstowe, które w ramach Twojej wizyty na naszych stronach internetowych są przesyłane przez nas do przeglądarki urządzenia końcowego i tam zapisywane. Alternatywnie do korzystania z plików cookie, informacje mogą być również przechowywane w lokalnej pamięci przeglądarki. Niektóre funkcje naszej strony internetowej nie mogą być oferowane bez użycia plików cookie lub lokalnego przechowywania (technicznie niezbędne pliki cookie). Z drugiej strony, inne pliki cookie umożliwiają nam przeprowadzanie różnych analiz, dzięki czemu jesteśmy w stanie na przykład rozpoznać przeglądarkę, z której korzystasz, gdy ponownie odwiedzasz naszą witrynę, oraz przekazywać nam różne informacje (zbędne pliki cookie). Dzięki plikom cookie możemy m.in. oferować Państwu lepszą i efektywniej funkcjonującą stronę internetową, dzięki temu, że możemy śledzić Państwa sposób korzystania z naszej strony internetowej i ustalić preferowane przez Państwa ustawienia (przykładowo kraj i język). Informacje przetwarzane za pośrednictwem plików cookie przez osoby trzecie są pobierane bezpośrednio z Państwa przeglądarki. Pliki cookie nie powodują na urządzeniu końcowym żadnej szkody. Nie mogą instalować żadnych programów oraz nie zawierają wirusów.

Podajemy informacje o odpowiednich usługach, dla których używamy plików cookie w poszczególnych operacjach przetwarzania. Szczegółowe informacje na temat używanych plików cookie można znaleźć w ustawieniach plików cookie lub w Zarządzaniu Zgodami na tej stronie.

 

Jakie mam prawa?

Zgodnie z warunkami określonymi w przepisach ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) użytkownikowi przysługują następujące prawa jako osobie, której dane dotyczą:

 • Informacje zgodnie z art. 15 RODO na temat danych przechowywanych na temat użytkownika w formie istotnych informacji na temat szczegółów przetwarzania, a także kopii danych użytkownika;
 • Korekta zgodnie z art. 16 RODO nieprawidłowych lub niekompletnych danych przechowywanych przez nas;
 • Usunięcie zgodnie z art. 17 RODO przechowywanych przez nas danych, o ile przetwarzanie nie jest konieczne do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, do wypełnienia obowiązku prawnego, ze względu na interes publiczny lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych;
 • Ograniczenie przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO, o ile dokładność danych jest kwestionowana, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, nie potrzebujemy już danych, a użytkownik sprzeciwia się ich usunięciu, ponieważ potrzebuje ich do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub sprzeciwił się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 RODO.
 • Przenoszenie danych zgodnie z art. 20 RODO, o ile użytkownik przekazał nam dane osobowe w ramach zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub na podstawie umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO i zostały one przetworzone przez nas za pomocą zautomatyzowanych procedur. Użytkownik otrzyma swoje dane w ustrukturyzowanym, powszechnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie lub przekażemy dane bezpośrednio innemu podmiotowi odpowiedzialnemu, o ile jest to technicznie wykonalne.
 • Sprzeciw zgodnie z art. 21 RODO wobec przetwarzania danych osobowych użytkownika, o ile odbywa się to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e, f RODO i istnieją ku temu powody wynikające ze szczególnej sytuacji użytkownika lub sprzeciw jest skierowany przeciwko reklamie bezpośredniej. Prawo do wniesienia sprzeciwu nie przysługuje, jeśli wykazano nadrzędne, ważne i uzasadnione powody przetwarzania lub jeśli przetwarzanie odbywa się w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych. Tam, gdzie prawo do sprzeciwu nie istnieje w odniesieniu do poszczególnych operacji przetwarzania, jest to wskazane.
 • Cofnięcie zgody zgodnie z art. 7 (3) RODO ze skutkiem na przyszłość.
 • Skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO, jeśli użytkownik uważa, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza RODO. Z reguły można się zwrócić do organu nadzorczego właściwego dla stałego miejsca pobytu, miejsca pracy lub siedziby naszego przedsiębiorstwa.

 

Jak szczegółowo przetwarzane są moje dane?

Poniżej informujemy o poszczególnych operacjach przetwarzania, zakresie i celu przetwarzania danych, podstawie prawnej, obowiązku podania danych i odpowiednim okresie przechowywania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie, nie ma miejsca.

Udostępnianie strony internetowej

Rodzaj i zakres przetwarzania

Podczas łączenia się z naszą stroną internetową i korzystania z niej gromadzimy dane osobowe, które Państwa przeglądarka internetowa przekazuje automatycznie do naszego serwera. Następujące informacje są tymczasowo przechowywane w tak zwanym pliku dziennika:

 • adres IP odpytywanego komputera
 • data i godzina połączenia się ze stroną
 • nazwa i URL otwieranego pliku
 • strona internetowa, z której następuje dostęp (adres URL strony)
 • używana przeglądarka internetowa i ewent. system operacyjny zainstalowany w komputerze, a także nazwa Twojego dostawcy usługi dostępu do internetu

[Nasza strona internetowa nie jest hostowana przez nas, ale przez usługodawcę, który przetwarza wyżej wymienione dane w naszym imieniu zgodnie z art. 28 RODO.]

 

Cel i podstawa prawna

Przetwarzanie odbywa się w celu ochrony naszego nadrzędnego uzasadnionego interesu w wyświetlaniu naszej strony internetowej oraz zagwarantowania bezpieczeństwa i stabilności na podstawie art. 6 ust. lit. f RODO. Zbieranie danych i zapisywanie ich w plikach log jest konieczne do funkcjonowania strony internetowej. Nie ma prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na wyjątek zgodnie z art. 21 (1) RODO. O ile dalsze przechowywanie plików dziennika jest wymagane przez prawo, przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Nie ma prawnego ani umownego obowiązku podawania tych danych, jednak technicznie nie jest możliwe wywołanie naszej strony internetowej bez podania tych danych.

 

Okres przechowywania

Powyższe dane są przechowywane przez czas wyświetlania strony internetowej, a ze względów technicznych przez maksymalnie 7 dni.

 

Formularz kontaktowy

Rodzaj i zakres przetwarzania

Na naszej stronie internetowej umożliwiamy Państwu nawiązanie z nami kontaktu za pośrednictwem udostępnionego formularza. Informacje zebrane za pomocą pól obowiązkowych są wymagane w celu przetworzenia żądania. Ponadto użytkownik może dobrowolnie podać dodatkowe informacje, które uważa za niezbędne do przetworzenia prośby o kontakt.

Podczas korzystania z formularza kontaktowego dane osobowe użytkownika nie będą przekazywane stronom trzecim.

 

Cel i podstawa prawna

Przetwarzanie danych użytkownika za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego odbywa się w celu komunikacji i przetwarzania zapytania użytkownika na podstawie jego zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. W zakresie, w jakim zapytanie użytkownika dotyczy istniejącego stosunku umownego z nami, przetwarzanie odbywa się w celu realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Nie ma prawnego ani umownego obowiązku podania danych, ale nie jest możliwe przetworzenie żądania bez podania informacji w polach obowiązkowych. Jeśli użytkownik nie chce podawać tych danych, prosimy o kontakt w inny sposób.

 

Okres przechowywania

Dane osobowe użytkownika zostaną usunięte lub zablokowane, gdy tylko cel ich przechowywania przestanie mieć zastosowanie, a żadne prawne okresy przechowywania nie sprzeciwiają się usunięciu. Dane zostaną również zablokowane lub usunięte po upływie okresu przechowywania określonego w wyżej wymienionych standardach, chyba że istnieje konieczność dalszego przechowywania danych w celu zawarcia lub wykonania umowy.

 

Newsletter

Rodzaj i zakres przetwarzania

Jeśli użytkownik zarejestruje się na naszej stronie internetowej w celu otrzymywania naszego newslettera, zbieramy jego adres e-mail [a także imię i nazwisko...] i przechowujemy te informacje wraz z datą rejestracji i adresem IP. Następnie użytkownik otrzyma wiadomość e-mail, w której będzie musiał potwierdzić subskrypcję biuletynu (procedura Double Opt-In). Jeśli użytkownik nie potwierdzi rejestracji w ciągu 24 godzin, wygaśnie ona automatycznie, a dane nie będą przetwarzane na potrzeby wysyłki newslettera.

 

Cel i podstawa prawna

Przetwarzamy dane użytkownika w celu wysyłania newslettera na podstawie jego zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Rezygnując z subskrypcji newslettera, użytkownik może w dowolnym momencie złożyć oświadczenie o rezygnacji zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO ze skutkiem na przyszłość. Nie ma prawnego ani umownego obowiązku podania danych użytkownika, ale nie jest możliwe wysyłanie newslettera bez podania danych użytkownika.

 

Okres przechowywania

Po rejestracji do newslettera przechowujemy dane przez maksymalnie 24 godziny do momentu potwierdzenia rejestracji. Po pomyślnym potwierdzeniu przechowujemy dane użytkownika do momentu cofnięcia przez niego zgody (wypisania się z newslettera), a z przyczyn technicznych przez maksymalnie 7 dni.

 

Obecność na platformach mediów społecznościowych

Prowadzimy tzw. strony fanowskie, konta lub kanały w sieciach wymienionych poniżej, aby również dostarczać użytkownikom informacje i oferty w sieciach społecznościowych oraz oferować dalsze sposoby kontaktowania się z nami i uzyskiwania informacji o naszych ofertach. Poniżej informujemy, jakie dane są przetwarzane przez nas lub daną sieć społecznościową w związku z tworzeniem i korzystaniem z naszych stron fanowskich / kont.

 

Dane przetwarzane przez nas od użytkownika

Jeśli użytkownik chce skontaktować się z nami za pośrednictwem komunikatora lub wiadomości bezpośredniej za pośrednictwem odpowiedniej sieci społecznościowej, zasadniczo przetwarzamy nazwę użytkownika, za pośrednictwem której użytkownik kontaktuje się z nami oraz, w stosownych przypadkach, przechowujemy dalsze dane dostarczone przez użytkownika, o ile jest to konieczne do przetworzenia/odpowiedzi na jego żądanie.

Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do ochrony uzasadnionych interesów administratora).

 

(Statyczne) dane dotyczące użytkowania, które otrzymujemy z sieci społecznościowych

Otrzymujemy zautomatyzowane statystyki dotyczące naszych kont za pośrednictwem funkcji Insights. Statystyki obejmują między innymi całkowitą liczbę wyświetleń strony, polubień, szczegóły dotyczące aktywności na stronie i interakcji z postami, zasięg, wyświetlenia wideo oraz szczegóły dotyczące proporcji mężczyzn/kobiet wśród naszych fanów/zwolenników.

Statystyki zawierają jedynie zagregowane dane, których nie można odnieść do poszczególnych osób. Dzięki temu nie można ich zidentyfikować.

 

Jakie dane przetwarzają sieci społecznościowe

Aby przeglądać zawartość naszych stron fanowskich lub kont, użytkownik nie musi być członkiem danej sieci społecznościowej i w związku z tym nie jest wymagane posiadanie konta użytkownika w danej sieci społecznościowej.

Należy jednak pamiętać, że sieci społecznościowe zbierają i przechowują dane od odwiedzających witrynę bez konta użytkownika, gdy wywoływana jest odpowiednia sieć społecznościowa (np. dane techniczne, aby móc wyświetlić użytkownikowi witrynę) oraz wykorzystują pliki cookie i podobne technologie, nad którymi nie mamy kontroli. Szczegółowe informacje można znaleźć w polityce prywatności odpowiedniej sieci społecznościowej (patrz odpowiednie linki powyżej)

W zakresie, w jakim użytkownik chce wchodzić w interakcje z treściami na naszych stronach fanowskich/kontach, np. komentować, udostępniać lub polubić nasze posty/wpisy i/lub kontaktować się z nami za pośrednictwem funkcji komunikatora, wymagana jest uprzednia rejestracja w odpowiedniej sieci społecznościowej i podanie danych osobowych.

Nie mamy wpływu na przetwarzanie danych przez portale społecznościowe w ramach korzystania z nich przez użytkownika. Zgodnie z naszą wiedzą, dane użytkownika są przechowywane i przetwarzane w szczególności w związku ze świadczeniem usług danej sieci społecznościowej, a także w celu analizy zachowań użytkowników (przy użyciu plików cookie, pikseli/sygnałów nawigacyjnych i podobnych technologii), na podstawie których wyświetlane są reklamy oparte na zainteresowaniach użytkownika zarówno w danej sieci społecznościowej, jak i poza nią. Nie można wykluczyć, że dane użytkownika będą przechowywane przez sieci społecznościowe poza UE/EOG i przekazywane stronom trzecim.

Informacje na temat, między innymi, dokładnego zakresu i celów przetwarzania danych osobowych użytkownika, okresu przechowywania/usuwania, a także wytycznych dotyczących korzystania z plików cookie i podobnych technologii w kontekście rejestracji i korzystania z sieci społecznościowych można znaleźć w polityce prywatności/polityce plików cookie sieci społecznościowych. Można tam również znaleźć informacje o swoich prawach i możliwościach wniesienia sprzeciwu.

 

Strona LinkedIn

LinkedIn to sieć społecznościowa firmy LinkedIn Inc. z siedzibą w Sunnyvale, Kalifornia, USA, która umożliwia tworzenie prywatnych i profesjonalnych profili osób fizycznych oraz profili firm. Użytkownicy mogą utrzymywać istniejące kontakty i nawiązywać nowe w ramach sieci społecznościowej. Firmy i inne organizacje mogą tworzyć profile, w których zamieszczane są zdjęcia i inne informacje o firmie, aby zaprezentować się jako pracodawcy i rekrutować pracowników. Inni użytkownicy LinkedIn mają dostęp do tych informacji i mogą pisać własne artykuły oraz udostępniać je innym. Sieć koncentruje się na profesjonalnej wymianie informacji na specjalistyczne tematy z osobami, które podzielają te same zainteresowania zawodowe.

Podczas korzystania lub odwiedzania sieci LinkedIn automatycznie gromadzi dane od użytkowników lub odwiedzających, na przykład nazwę użytkownika, stanowisko i adres IP. Odbywa się to za pomocą różnych technologii śledzenia. LinkedIn zapewnia korzyści w postaci informacji, ofert i rekomendacji, między innymi na podstawie zebranych w ten sposób danych.

Gromadzimy dane użytkowników za pośrednictwem naszego profilu firmowego wyłącznie w celu umożliwienia komunikacji i interakcji z nami. Gromadzenie to obejmuje zazwyczaj imię i nazwisko użytkownika, treść wiadomości, treść komentarzy oraz informacje profilowe podawane przez użytkownika „publicznie”.

Przetwarzanie danych osobowych użytkownika do wyżej wymienionych celów opiera się na naszym uzasadnionym interesie biznesowym i komunikacyjnym polegającym na oferowaniu kanału informacyjnego i komunikacyjnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeśli użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie danych przez odpowiedniego administratora sieci społecznościowej, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ustęp 1 a, art. 7 RODO.

Ze względu na fakt, że faktyczne przetwarzanie danych odbywa się przez dostawcę sieci społecznościowej, nasz dostęp do danych użytkownika jest ograniczony. Tylko administrator sieci społecznościowej jest upoważniony do pełnego dostępu do danych użytkownika. W związku z tym tylko dostawca może bezpośrednio podjąć i wdrożyć odpowiednie środki w celu spełnienia praw użytkownika (żądanie informacji, żądanie usunięcia, sprzeciw itp.). Najskuteczniejszym sposobem dochodzenia takich praw jest zatem bezpośrednie wystąpienie przeciwko danemu administratorowi.

Jesteśmy współodpowiedzialni z LinkedIn za osobistą zawartość naszego profilu firmowego. Prawa osób, których dane dotyczą, mogą być dochodzone zarówno wobec LinkedIn Inc. jak i wobec nas.

Nie podejmujemy żadnych decyzji dotyczących danych gromadzonych w witrynie LinkedIn przy użyciu technologii śledzenia.

Więcej informacji na temat LinkedIn można znaleźć tutaj: https://about.linkedin.com.

Więcej informacji na temat ochrony danych w LinkedIn znajdziesz tutaj: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Dalsze informacje na temat czasu przechowywania/usuwania, a także wytyczne dotyczące korzystania z plików cookie i podobnych technologii w kontekście rejestracji i korzystania z LinkedIn można znaleźć tutaj: https://de.linkedin.com/legal/cookie-policy?trk=homepage-basic_footer-cookie-policy.

 

Strona XING

XING to sieć społecznościowa New Work SE z siedzibą w Hamburgu, w Niemczech, która umożliwia tworzenie prywatnych i profesjonalnych profili osób fizycznych oraz profili firmowych. Użytkownicy mogą utrzymywać istniejące kontakty i nawiązywać nowe w ramach sieci społecznościowej. Firmy i inne organizacje mogą tworzyć profile, w których zamieszczane są zdjęcia i inne informacje o firmie, aby zaprezentować się jako pracodawcy i rekrutować pracowników. Inni użytkownicy XING mają dostęp do tych informacji i mogą pisać własne artykuły oraz udostępniać je innym. Sieć koncentruje się na profesjonalnej wymianie informacji na specjalistyczne tematy z osobami, które podzielają te same zainteresowania zawodowe.

Podczas korzystania lub odwiedzania sieci XING automatycznie gromadzi dane od użytkowników lub odwiedzających, na przykład nazwę użytkownika, stanowisko i adres IP. Odbywa się to za pomocą różnych technologii śledzenia. XING zapewnia korzyści w postaci informacji, ofert i rekomendacji, między innymi na podstawie zebranych w ten sposób danych.

Gromadzimy dane użytkowników za pośrednictwem naszego profilu firmowego wyłącznie w celu umożliwienia komunikacji i interakcji z nami. Gromadzenie to obejmuje zazwyczaj imię i nazwisko użytkownika, treść wiadomości, treść komentarzy oraz informacje profilowe podawane przez użytkownika „publicznie”.

Przetwarzanie danych osobowych użytkownika do wyżej wymienionych celów opiera się na naszym uzasadnionym interesie biznesowym i komunikacyjnym polegającym na oferowaniu kanału informacyjnego i komunikacyjnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeśli użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie danych przez odpowiedniego administratora sieci społecznościowej, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ustęp 1 a, art. 7 RODO.

Ze względu na fakt, że faktyczne przetwarzanie danych odbywa się przez dostawcę sieci społecznościowej, nasz dostęp do danych użytkownika jest ograniczony. Tylko administrator sieci społecznościowej jest upoważniony do pełnego dostępu do danych użytkownika. W związku z tym tylko dostawca może bezpośrednio podjąć i wdrożyć odpowiednie środki w celu spełnienia praw użytkownika (żądanie informacji, żądanie usunięcia, sprzeciw itp.). Najskuteczniejszym sposobem dochodzenia takich praw jest zatem bezpośrednie wystąpienie przeciwko danemu administratorowi.

Jesteśmy współodpowiedzialni z XING za osobistą zawartość naszego profilu firmowego. Prawa osób, których dane dotyczą, mogą być dochodzone zarówno wobec New Work SE jak i wobec nas.

Nie podejmujemy żadnych decyzji dotyczących danych gromadzonych w witrynie XING przy użyciu technologii śledzenia.

Więcej informacji na temat XING można znaleźć tutaj: https://corporate.xing.com/de/unternehmen.

Więcej informacji na temat ochrony danych w XING znajdziesz tutaj: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

 

CCM19

Rodzaj i zakres przetwarzania

Zintegrowaliśmy CCM19 na naszej stronie internetowej. CCM19 to rozwiązanie do wyrażania zgody firmy Papoo Software & Media GmbH, Auguststr. 4, 53229 Bonn, Niemcy, za pomocą którego można uzyskać i udokumentować zgodę na przechowywanie plików cookie. CCM19 wykorzystuje pliki cookie lub inne technologie internetowe do rozpoznawania użytkowników i przechowywania udzielonej lub cofniętej zgody.

 

Cel i podstawa prawna

Korzystanie z usługi opiera się na uzyskaniu wymaganej prawem zgody na wykorzystanie plików cookie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO.

 

Okres przechowywania

Papoo Software & Media GmbH nie ma wpływu na konkretny okres przechowywania przetwarzanych danych. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności CCM19: https://www.ccm19.de/datenschutzerklaerung.html.

Google Analytics

Rodzaj i zakres przetwarzania

Korzystamy z Google Analytics firmy Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, jako usługi analitycznej do statystycznej oceny naszej oferty online. Obejmuje to na przykład liczbę wyświetleń naszej oferty online, odwiedzane podstrony i długość pobytu odwiedzających.

Google Analytics wykorzystuje pliki cookie i inne technologie przeglądarki do oceny zachowania użytkownika i rozpoznawania użytkowników.

Informacje te są wykorzystywane między innymi do tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej.

 

Cel i podstawa prawna

Korzystanie z Google Analytics odbywa się na podstawie zgody użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a. RODO i § 25 ust. 1 niemieckiej ustawy o ochronie danych osobowych w telekomunikacji i telemediach (TTDSG).

Zamierzamy przekazywać dane osobowe do państw trzecich spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności do USA. W przypadkach, w których nie istnieje decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony (np. w USA), uzgodniliśmy z odbiorcami danych inne odpowiednie gwarancje w rozumieniu art. 44 i nast. RODO. O ile nie wskazano inaczej, są to standardowe klauzule umowne Komisji Europejskiej zgodnie z decyzją wykonawczą (UE) 2021/914 z dnia 4 czerwca 2021 r. Kopię standardowych klauzul umownych można znaleźć na stronie https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021D0914&from=DE.

Ponadto przed takim przekazaniem danych do kraju trzeciego uzyskujemy zgodę użytkownika zgodnie z art. 49 ust. 1 zd. 1 lit. a) RODO, której użytkownik udziela za pośrednictwem zgody w Menedżerze zgód (lub innych formularzy, rejestracji itp.). Zwracamy uwagę, że w przypadku przekazywania danych do krajów trzecich mogą istnieć nieznane szczegóły ryzyka (np. przetwarzanie danych przez organy bezpieczeństwa kraju trzeciego, których dokładnego zakresu i konsekwencji dla użytkownika nie znamy, na które nie mamy wpływu i o których użytkownik może nie wiedzieć).

 

Okres przechowywania

Google Ireland Limited nie ma wpływu na konkretny okres przechowywania przetwarzanych danych. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Google Analytics: https://policies.google.com/privacy.

 

Menedżer tagów Google

Rodzaj i zakres przetwarzania

Korzystamy z Menedżera tagów Google firmy Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Menedżer tagów Google służy do zarządzania tagami witryny za pośrednictwem jednego interfejsu i pozwala nam kontrolować dokładną integrację usług na naszej stronie internetowej.

Pozwala nam to na elastyczną integrację dodatkowych usług w celu oceny dostępu użytkowników do naszej strony internetowej.

 

Cel i podstawa prawna

Korzystanie z Menedżera tagów Google odbywa się na podstawie zgody użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a. RODO i § 25 ust. 1 niemieckiej ustawy o ochronie danych osobowych w telekomunikacji i telemediach (TTDSG).

 

Okres przechowywania

Google Ireland Limited nie ma wpływu na konkretny okres przechowywania przetwarzanych danych. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Menedżera tagów Google: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/tag-manager/use-policy/.

 

Google reCAPTCHA

Rodzaj i zakres przetwarzania

Na naszej stronie internetowej zintegrowaliśmy komponenty Google reCAPTCHA. Google reCAPTCHA jest usługą Google Ireland Limited i umożliwia nam rozróżnienie, czy żądanie kontaktu pochodzi od osoby fizycznej, czy zostało zautomatyzowane za pomocą programu. Uzyskując dostęp do tych treści, użytkownik łączy się z serwerami obsługiwanymi przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, gdzie przesyłany jest adres IP użytkownika i ewentualnie dane przeglądarki, takie jak aplikacja kliencka (User-Agent). Ponadto Google reCAPTCHA rejestruje czas przebywania użytkownika i ruchy myszy, aby odróżnić automatyczne żądania od ludzkich. Dane te są przetwarzane wyłącznie w wyżej wymienionych celach oraz w celu utrzymania bezpieczeństwa i funkcjonalności Google reCAPTCHA.

 

Cel i podstawa prawna

Korzystanie z Google reCAPTCHA odbywa się na podstawie zgody użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a. RODO i § 25 ust. 1 niemieckiej ustawy o ochronie danych osobowych w telekomunikacji i telemediach (TTDSG).

Zamierzamy przekazywać dane osobowe do państw trzecich spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności do USA. W przypadkach, w których nie istnieje decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony (np. w USA), uzgodniliśmy z odbiorcami danych inne odpowiednie gwarancje w rozumieniu art. 44 i nast. RODO. O ile nie wskazano inaczej, są to standardowe klauzule umowne Komisji Europejskiej zgodnie z decyzją wykonawczą (UE) 2021/914 z dnia 4 czerwca 2021 r. Kopię standardowych klauzul umownych można znaleźć na stronie https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021D0914&from=DE.

Ponadto przed takim przekazaniem danych do kraju trzeciego uzyskujemy zgodę użytkownika zgodnie z art. 49 ust. 1 zd. 1 lit. a) RODO, której użytkownik udziela za pośrednictwem zgody w Menedżerze zgód (lub innych formularzy, rejestracji itp.). Zwracamy uwagę, że w przypadku przekazywania danych do krajów trzecich mogą istnieć nieznane szczegóły ryzyka (np. przetwarzanie danych przez organy bezpieczeństwa kraju trzeciego, których dokładnego zakresu i konsekwencji dla użytkownika nie znamy, na które nie mamy wpływu i o których użytkownik może nie wiedzieć).

 

Okres przechowywania

Google Ireland Limited nie ma wpływu na konkretny okres przechowywania przetwarzanych danych. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Google reCAPTCHA: https://policies.google.com/privacy?hl=en-US.

 

Filmy YouTube

Rodzaj i zakres przetwarzania

Zintegrowaliśmy filmy YouTube na naszej stronie internetowej. Filmy YouTube to element platformy wideo YouTube, LLC, na której użytkownicy mogą przesyłać treści, udostępniać je w Internecie i otrzymywać szczegółowe statystyki.

Filmy YouTube pozwala nam zintegrować treści z platformy z naszą stroną internetową.

Filmy YouTube wykorzystuje pliki cookie i inne technologie przeglądarki do analizowania zachowań użytkowników, rozpoznawania użytkowników i tworzenia profili użytkowników. Informacje te są wykorzystywane między innymi do analizowania aktywności słuchanych treści i tworzenia raportów. Jeśli użytkownik jest zarejestrowany w YouTube, LLC, Filmy YouTube może powiązać odtwarzane filmy z profilem.

Uzyskując dostęp do tych treści, użytkownik łączy się z serwerami obsługiwanymi przez YouTube, LLC, Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street Dublin 4 Irlandia, gdzie przesyłany jest adres IP użytkownika i ewentualnie dane przeglądarki, takie jak aplikacja kliencka (User-Agent).

 

Cel i podstawa prawna

Korzystanie z usługi odbywa się na podstawie zgody użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a. RODO i § 25 ust. 1 niemieckiej ustawy o ochronie danych osobowych w telekomunikacji i telemediach (TTDSG).

Zamierzamy przekazywać dane osobowe do państw trzecich spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności do USA. W przypadkach, w których nie istnieje decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony (np. w USA), uzgodniliśmy z odbiorcami danych inne odpowiednie gwarancje w rozumieniu art. 44 i nast. RODO. O ile nie wskazano inaczej, są to standardowe klauzule umowne Komisji Europejskiej zgodnie z decyzją wykonawczą (UE) 2021/914 z dnia 4 czerwca 2021 r. Kopię standardowych klauzul umownych można znaleźć na stronie https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021D0914&from=DE.

Ponadto przed takim przekazaniem danych do kraju trzeciego uzyskujemy zgodę użytkownika zgodnie z art. 49 ust. 1 zd. 1 lit. a) RODO, której użytkownik udziela za pośrednictwem zgody w Menedżerze zgód (lub innych formularzy, rejestracji itp.). Zwracamy uwagę, że w przypadku przekazywania danych do krajów trzecich mogą istnieć nieznane szczegóły ryzyka (np. przetwarzanie danych przez organy bezpieczeństwa kraju trzeciego, których dokładnego zakresu i konsekwencji dla użytkownika nie znamy, na które nie mamy wpływu i o których użytkownik może nie wiedzieć).

 

Okres przechowywania

YouTube, LLC nie ma wpływu na konkretny okres przechowywania przetwarzanych danych. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności filmy YouTube: https://policies.google.com/privacy.