Polityka prywatności w Condair Group

Cieszymy się, że interesują się Państwo działalnością naszej firmy. Ochrona danych jest dla kierownictwa Condair sprawą najwyższej wagi. Ze stron internetowych Condair i witryny internetowej naszych spółek zależnych można korzystać bez podawania żadnych danych osobowych; jednak korzystanie z niektórych usług świadczonych przez naszą firmę za pośrednictwem naszej witryny internetowej może się wiązać z koniecznością przetworzenia Państwa danych osobowych. Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne, choć nie wynika z przepisów prawa, zwykle wymagamy zgody osoby, której te dane dotyczą.

Przetwarzanie danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail lub numer telefonu osoby, której dane dotyczą, odbywa się zawsze zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) oraz krajowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych, które obowiązują Condair. Celem tej deklaracji ochrony danych osobowych jest powiadomienie opinii publicznej o charakterze, zakresie i celu danych osobowych, które gromadzimy, wykorzystujemy i przetwarzamy. Ponadto osoby, których te dane dotyczą, znajdą w tej deklaracji informację o przysługujących im prawach.

Jako administrator firma Condair wdrożyła liczne środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić jak najpełniejszą ochronę danych osobowych, które są przetwarzane przez nasze witryny internetowe. Jednak przesyłanie danych przez Internet jest narażone na luki w bezpieczeństwie, więc nie można zagwarantować całkowitej ochrony. Dlatego każdy może nam przekazać swoje dane osobowe innymi kanałami, np. przez telefon.

1. Definicje

Deklaracja ochrony danych przez Condair jest oparta na zasadach zastosowanych przez Unię Europejską w rozporządzeniu o ochronie danych osobowych (RODO). Nasza deklaracja ochrony danych powinna być czytelna i zrozumiała dla opinii publicznej, jak również dla naszych klientów i kontrahentów. Dlatego na wstępie pragniemy wyjaśnić zastosowaną terminologię.

W deklaracji o ochronie danych osobowych używamy między innymi następujących pojęć:

a) Dane osobowe

„Dane osobowe” oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osoba, której dane dotyczą”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

b) Osoba, której dane dotyczą

Osoba, której dane dotyczą, to każda zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora odpowiedzialnego za przetwarzanie.

c) Przetwarzanie

Przetwarzanie oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, np. zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

d) Ograniczenie przetwarzania

Ograniczenie przetwarzania oznacza oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania.

e) Profilowanie

Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

f) Pseudonimizacja

Pseudonimizacja oznacza przetworzenie danych osobowych w taki sposób, by nie można ich było już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

g) Administrator lub administrator odpowiedzialny za przetwarzanie

Administrator lub administrator odpowiedzialny za przetwarzanie oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania.

h) Podmiot przetwarzający

Podmiot przetwarzający oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.

i) Odbiorca

Odbiorca oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców; przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne musi być zgodne z przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie stosownie do celów przetwarzania.

j) Strona trzecia

Strona trzecia oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający czy osoby, które — z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego — mogą przetwarzać dane osobowe.

k) Zgoda

Zgoda osoby, której dane dotyczą, oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, w którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.

2. Nazwa i adres administratora

Administratorem do celów związanych z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) oraz innymi przepisami o ochronie danych osobowych, które obowiązują w krajach członkowskich Unii Europejskiej, i innymi przepisami o ochronie danych osobowych jest:

Condair Group AG

Talstrasse 35-37
8808 Pfäffikon SZ
Szwajcaria

Telefon: +41 55 416 61 11
E-mail: info@condair.com
Strona internetowa: www.condair-group.com

Wszystkie spółki zależne zostały wymienione w naszej witrynie internetowej: www.condair-group.com/company-information/

3. Imię, nazwisko i adres inspektora ochrony danych

Inspektorem ochrony danych u administratora danych jest:

DPO Thomas Fisch

Condair Group AG

Talstrasse 35-37
8808 Pfäffikon SZ
Szwajcaria

Telefon: +41 55 416 62 21
E-mail: dpo@condair.com
Strona internetowa: www.condair-group.com

Każda osoba, której dotyczą dane, może w dowolnym terminie kierować pytania i sugestie dotyczące ochrony danych bezpośrednio do naszego inspektora ochrony danych.

4. Pliki cookie

Na stronach internetowych Condair są używane pliki cookie. Pliki cookie to pliki tekstowe zapisywane na komputerze przez przeglądarkę internetową.

Wiele stron i serwerów internetowych używa plików cookie. Wiele plików cookie zawiera tak zwany identyfikator cookie. Identyfikator cookie jest niepowtarzalnym identyfikatorem pliku cookie. Zawiera ciąg znaków, dzięki którym strony i serwery internetowe można przypisać do danej przeglądarki internetowej, w której plik cookie został zapisany. To pozwala stronom i serwerom internetowym odróżnić przeglądarkę internetową osoby, której dane dotyczą, od innych przeglądarek internetowych zawierających inne pliki cookie. Daną przeglądarkę internetową można rozpoznać i zidentyfikować dzięki niepowtarzalnemu identyfikatorowi cookie.

Dzięki plikom cookie Condair może zapewniać użytkownikom witryny internetowej lepiej dostosowane usługi, co byłoby niemożliwe bez możliwości zapisania plików cookie.

Dzięki plikom cookie informacje i oferty znajdujące się w naszej witrynie internetowej można optymalizować z myślą o użytkownikach. Zgodnie z wcześniejszym opisem pliki cookie pozwalają nam rozpoznawać użytkowników naszej witryny internetowej. Celem rozpoznania jest ułatwienie użytkownikom korzystania z naszej witryny internetowej. Użytkownik witryny korzystający z plików cookie nie musi np. za każdym razem wprowadzać danych dostępowych do witryny internetowej, którą chce przeglądać, ponieważ robi to za niego witryna internetowa, a pliki cookie jest przechowywany na komputerze użytkownika. Kolejnym przykładem jest plik cookie koszyka na zakupy w sklepie internetowym. Sklep internetowy pamięta artykuły, które klient umieścił w wirtualnym koszyku na zakupy, właśnie dzięki plikowi cookie.

Osoba, której dane dotyczą, może w dowolnej chwili zrezygnować z plików cookie zapisywanych przez naszą witrynę, odpowiednio zmieniając ustawienia w swojej przeglądarce internetowej, aby w ten sposób trwale zrezygnować z zapisywania plików cookie. Ponadto już zapisane pliki cookie można w każdej chwili usunąć przez przeglądarkę internetową lub inne programy komputerowe. Jest to możliwe we wszystkich popularnych przeglądarkach internetowych. Jeśli osoba, której dane dotyczą, dezaktywuje zapisywanie plików cookie w używanej przez siebie przeglądarce internetowej, nie wszystkie funkcje naszej witryny internetowej będą całkowicie dostępne.

5. Gromadzenie ogólnych danych i informacji

Witryny internetowe Condair zbierają szereg ogólnych danych i informacji podczas wywołania danej witryny internetowej przez osobę, której dane dotyczą, lub system automatyczny. Te ogólne dane i informacje są przechowywane w plikach dziennika na serwerze. Zbierane mogą być informacje o: (1) używanych typach i wersjach przeglądarek, (2) systemie operacyjnym używanym przez system dostępowy, (3) witrynie internetowej, z której system dostępowy otwiera naszą witrynę internetową (tzw. miejsca odwołania), (4) podwitrynach, (5) dacie i godzinie otwarcia strony internetowej, (6) adresie IP, (7) dostawcy usług internetowych dla systemu dostępowego oraz (8) wszelkich podobnych danych i informacjach, których można używać w przypadku ataku na nasze systemy technologii informatycznej.

Używając tych ogólnych danych i informacji, Condair nie wyciąga żadnych wniosków dotyczących osoby, której dane dotyczą. Informacje te są potrzebne do tego, aby (1) odpowiednio dostarczyć zawartość naszej witryny internetowej, (2) zoptymalizować zawartość naszej witryny internetowej wraz z reklamami, (3) zapewnić trwałą sprawność naszych systemów technologii informatycznej i technologii witryny internetowej oraz (4) przekazać organom wymiaru sprawiedliwości informacje potrzebne do przeprowadzenia śledztwa w przypadku cyberataku. Dlatego Condair statycznie analizuje zgromadzone anonimowe dane i informacje w celu poprawy ochrony i bezpieczeństwa danych naszej firmy i zapewnienia optymalnego poziomu ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych. Anonimowe dane plików dziennika serwera są przechowywane oddzielnie od danych osobowych przekazanych przez osobę, której dane dotyczą.

6. Subskrypcja naszych biuletynów informacyjnych

W witrynach internetowych Condair użytkownicy mają możliwość subskrybowania biuletynu informacyjnego naszej firmy. Zastosowana do tego celu maska wprowadzania danych określa, które dane osobowe zostaną przekazane oraz termin zamówienia biuletynu informacyjnego u administratora.

Condair regularnie informuje swoich klientów i kontrahentów o ofertach firmowych za pośrednictwem biuletynu informacyjnego. Biuletyn informacyjny będzie przesyłany osobie, której dane dotyczą, wyłącznie pod warunkiem że osoba ta (1) ma ważny adres e-mail i (2) zarejestruje się w celu otrzymywania biuletynu informacyjnego. Na adres e-mail zarejestrowany przez osobę, której dane dotyczą, zostanie przesłana wiadomość e-mail z potwierdzeniem udzielonym w procedurze dwukrotnego potwierdzenia wymaganej prawem. Wiadomość e-mail z potwierdzeniem ma na celu weryfikację, czy właściciel danego adresu e-mail, czyli osoba, której dotyczą dane, jest uprawniony do otrzymywania biuletynu informacyjnego.

Podczas rejestracji osoby zainteresowanej otrzymywaniem biuletynu informacyjnego zapisujemy także adres IP przypisany przez dostawcę usług internetowych (ISP) do komputera, z którego korzysta osoba, której dane dotyczą, podczas rejestracji oraz datę i godzinę rejestracji. Zebranie tych danych jest konieczne do tego, aby rozpoznać (ewentualne) nieuprawnione wykorzystanie adresu e-mail osoby, której dane dotyczą, w późniejszym terminie, więc jest to zabezpieczenie prawne administratora danych.

Dane osobowe zebrane podczas rejestracji osoby zainteresowanej otrzymywaniem biuletynu informacyjnego będą wykorzystywane wyłącznie w celu wysyłania tego biuletynu. Dodatkowo prenumeratorzy biuletynu informacyjnego mogą być informowani pocztą elektroniczną — o ile będzie to konieczne ze względu na realizację usługi biuletynu informacyjnego lub danej rejestracji — o ewentualnych zmianach w ofercie subskrypcji biuletynu informacyjnego lub o zmianach warunków technicznych. Dane zgromadzone w ramach usługi biuletynu informacyjnego nie będą przekazywane osobom trzecim. Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili zrezygnować z subskrybowania biuletynu informacyjnego. Zgodę na przechowywanie danych osobowych udzieloną przez osobę, której te dane dotyczą, w związku z subskrypcją biuletynu informacyjnego można w każdej chwili wycofać. W każdym biuletynie informacyjnym znajduje się łącze umożliwiające wycofanie zgody. Można także w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji biuletynu informacyjnego bezpośrednio w witrynie internetowej administratora lub zakomunikować swoją wolę administratorowi w inny sposób.

7. Biuletyn informacyjny — śledzenie

Biuletyny informacyjne Condair zawierają tak zwane piksele śledzące. Piksel śledzący jest miniaturową grafiką zagnieżdżoną w wiadomościach e-mail, które są przesyłane w formacie HTML, aby umożliwić rejestrację i analizę plików dziennika. To umożliwia statystyczną analizę powodzenia lub niepowodzenia internetowych kampanii marketingowych. Na podstawie zagnieżdżonego piksela śledzącego Condair może zobaczyć, czy i kiedy osoba, której dane dotyczą, otworzyła wiadomość e-mail oraz które łącza zawarte w wiadomości e-mail zostały przez tę osobę wywołane.

Dane osobowe zgromadzone w pikselach śledzących zawartych w biuletynach informacyjnych są przechowywane i analizowane przez administratora danych w celu optymalizacji dystrybucji biuletynu informacyjnego oraz po to, aby jeszcze lepiej dostosować zawartość przyszłych biuletynów informacyjnych do zainteresowań osoby, której dane dotyczą. Te dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim. Osobom, których dane dotyczą, zawsze przysługuje prawo do wycofania ich oddzielnego oświadczenia o zgodzie przesłanego w procedurze dwukrotnego potwierdzenia. Po wycofaniu zgody dane osobowe zostaną skasowane przez administratora. Condair automatycznie uznaje rezygnację z otrzymywania biuletynu informacyjnego za wycofanie zgody.

8. Możliwość kontaktu przez witrynę internetową

Witryny internetowe Condair zawierają informacje umożliwiające nawiązanie szybkiego elektronicznego kontaktu z naszą firmą, a także bezpośrednią komunikację z nami, w tym ogólny adres e-mail, czyli adres poczty elektronicznej. Jeśli osoba, której dane dotyczą, skontaktuje się z administratorem przez e-mail lub formularz kontaktowy, dane osobowe przekazane przez osobę, której one dotyczą, zostaną automatycznie zapisane. Takie dane osobowe dobrowolnie przekazane administratorowi przez osobę, której dotyczą, są przechowywane w celu obsłużenia tej osoby lub skontaktowania się z nią. Te dane osobowe nie są przekazywane osobom trzecim.

9. Rutynowe kasowanie i blokowanie danych osobowych

Administrator danych przetwarza i przechowuje dane osobowe wyłącznie przez okres potrzebny do realizacji celu przechowywania lub zgodnie z przepisami europejskimi lub innymi przepisami, którym podlega administrator.

Jeśli cel przechowywania przestał istnieć lub zakończył się okres przechowywania określony w przepisach europejskich lub w innych obowiązujących przepisach, dane osobowe są rutynowo blokowane i usuwane zgodnie z przepisami prawa.

10. Prawa osoby, których dotyczą dane

a) Prawo do potwierdzenia

Każda osoba, której dane dotyczą, ma na mocy przepisów europejskich prawo do uzyskania od administratora informacji o tym, czy jej dane osobowe są przetwarzane. Osoby zainteresowane skorzystaniem ze swojego prawa do potwierdzenia mogą w każdej chwili skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora.

b) Prawo dostępu

Każda osoba, której dane dotyczą, ma na mocy przepisów europejskich prawo do uzyskania od administratora bezpłatnej informacji o tym, które dane osobowe tej osoby były przechowywane we wskazanym terminie, oraz do uzyskania kopii tych danych. Ponadto przepisy europejskie umożliwiają osobie, której dane dotyczą, dostęp do następujących informacji:

o    cele przetwarzania;

o    kategorie odnośnych danych osobowych;

o    informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;

o    w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;

o    informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;

o    informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;

o    jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą — wszelkie dostępne informacje o ich źródle;

o    informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, oraz — przynajmniej w tych przypadkach — istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.
Ponadto osoba, której dotyczą dane, ma prawo do uzyskania informacji o tym, czy jej dane osobowe są przekazywane do kraju zewnętrznego lub międzynarodowej organizacji. W takim przypadku osoba, której dotyczą dane, ma prawo do uzyskania informacji o zabezpieczeniach zastosowanych do przekazywania jej danych.

 

Osoby zainteresowane skorzystaniem ze swojego prawa dostępu mogą w każdej chwili skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora.

c) Prawo do sprostowania danych

Każda osoba, której dotyczą dane, ma na mocy przepisów europejskich prawo do uzyskania od administratora bez zbędnej zwłoki sprostowana swoich nieprawidłowych danych osobowych. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

Osoby zainteresowane skorzystaniem ze swojego prawa do sprostowania danych mogą w każdej chwili skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora.

d) Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

Każda osoba, której dane dotyczą, ma na mocy przepisów europejskich prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

o    Dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane.

o    Osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania.

o    Osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania.

o    Dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.

o    Dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator.

o    Dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.

 

Jeśli zachodzi jedna z powyższych okoliczności i osoba, której dotyczą dane, jest zainteresowana skorzystaniem ze swojego prawa do usunięcia danych osobowych przechowywanych przez Condair, może w każdej chwili skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora. Pracownik Condair dopilnuje, aby żądanie usunięcia danych zostało natychmiast zrealizowane.

 

W przypadku gdy administrator upublicznił dane osobowe, a na mocy art. 17 ust. 1 jest zobowiązany do ich usunięcia, administrator — po uwzględnieniu dostępnej technologii oraz kosztów realizacji — podejmie odpowiednie działania, w tym środki techniczne, aby powiadomić innych administratorów przetwarzających dane osobowe osoby żądającej ich usunięcia przez tych administratorów o wszystkich łączach do tych danych osobowych, ich kopiach i powielonych egzemplarzach w zakresie, w jakim ich przetwarzanie nie jest konieczne. Pracownik Condair zaplanuje działania niezbędne dla każdego przypadku.

e) Prawo do ograniczenia przetwarzania

Każda osoba, której dane dotyczą, ma na mocy przepisów europejskich prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

o    Osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych — na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych.

o    Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania.

o    Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

o    Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania — do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

 

Jeśli zachodzi jedna z powyższych okoliczności i osoba, której dotyczą dane, jest zainteresowana skorzystaniem ze swojego prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych przechowywanych przez Condair, może w każdej chwili skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora. Pracownik Condair dopilnuje, aby przetwarzanie danych osobowych tej osoby zostało ograniczone.

 

f) Prawo do przenoszenia danych

Każda osoba, której dane dotyczą, ma na mocy przepisów europejskich prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące. Osoba ta ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, o ile przetwarzanie nie jest konieczne do realizacji zadania wykonywanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

Ponadto, wykonując prawo do przenoszenia danych na mocy art. 20 ust. 1 RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe i nie wpływa niekorzystnie na prawa i wolności innych.

W celu skorzystania z prawa do przeniesienia danych osoba, której dane dotyczą, może się zawsze kontaktować z dowolnym pracownikiem Condair.

g) Prawo do sprzeciwu

Każda osoba, której dane dotyczą, ma na mocy przepisów europejskich prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw — z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją — wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO. Dotyczy to także profilowania na następujących zasadach.

Condair nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że firma wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane przez Condair na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu. Dotyczy to także profilowania, w zakresie, w jakim jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wniesie sprzeciw wobec ich przetwarzania przez Condair do celów marketingu bezpośredniego, Condair nie może już przetwarzać danych osobowych do takich celów.

Ponadto osoba, której dotyczą dane, ma prawo wnieść sprzeciw — z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją — wobec przetwarzania przez Condair dotyczących jej danych osobowych do celów naukowych lub historycznych, a także do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1 RODO, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

W celu skorzystania z prawa do wniesienia sprzeciwu osoba, której dane dotyczą, może się skontaktować z dowolnym pracownikiem Condair. Dodatkowo osoba, której dotyczą dane, może w kontekście korzystania z usług społeczeństwa informacyjnego i bez uszczerbku dla dyrektywy 2002/58/WE wykonać prawo do sprzeciwu za pośrednictwem zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne.

h) Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie

Każda osoba, której dane dotyczą, ma na mocy przepisów europejskich prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa, jeżeli ta decyzja (1) jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem; (2) jest dozwolona prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega administrator i które przewiduje właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą; albo (3) opiera się na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą.

Jeżeli ta decyzja (1) jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem lub (2) opiera się na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą, Condair wdroży właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, a co najmniej prawa do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony administratora, do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania tej decyzji.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, jest zainteresowana skorzystaniem ze swoich praw dotyczących zautomatyzowanego podejmowania decyzji, może w każdej chwili skontaktować się z dowolnym pracownikiem Condair.

i) Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych

Każda osoba, której dane dotyczą, ma na mocy przepisów europejskich prawo w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, jest zainteresowana skorzystaniem ze swojego prawa do wycofania zgody, może w każdej chwili skontaktować się z dowolnym pracownikiem Condair.

11. Ochrona danych z aplikacji i postępowania rekrutacyjnego

Administrator danych gromadzi i przetwarza dane osobowe kandydatów w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane mogą być także przetwarzane elektronicznie. Jest to możliwe zwłaszcza w przypadku, gdy kandydat prześle administratorowi swoje dokumenty aplikacyjne pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem formularza internetowego umieszczonego w witrynie internetowej. Jeśli administrator zawrze z kandydatem umowę o pracę, dostarczone dane będą przechowywane w celu udokumentowania stosunku pracy zgodnie z przepisami prawa. Jeśli administrator nie zawrze umowy o pracę z kandydatem, dokumenty aplikacyjne zostaną automatycznie usunięte po dwóch miesiącach od powiadomienia o odmowie zatrudnienia pod warunkiem, że takie usunięcie nie będzie przeciwwskazane ze względu na inne prawnie uzasadnione interesy administratora. Do innych prawnie uzasadnionych interesów należy m.in. ciężar dowodu w postępowaniu prowadzonym na podstawie Ustawy o ogólnym równouprawnieniu (AGG).

12. Zasady ochrony danych dotyczące korzystania z Facebooka

Administrator wstawił w tę witrynę internetową komponenty firmy Facebook. Facebook jest serwisem społecznościowym.

Serwis społecznościowy to miejsce spotkań towarzyskich w Internecie, społeczność internetowa, która zazwyczaj umożliwia użytkownikom wzajemną komunikację i kontaktowanie się ze sobą w wirtualnej przestrzeni. Serwis społecznościowy może służyć jako platforma do wymiany opinii i doświadczeń lub umożliwiać społeczności internetowej udostępnianie osobistych lub biznesowych informacji. Facebook pozwala swoim użytkownikom na tworzenie prywatnych profili, dodawanie fotografii i tworzenie sieci znajomych poprzez wysyłanie zaproszeń.

Operatorem Facebooka jest firma Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Stany Zjednoczone. Dla osób niezamieszkałych w Stanach Zjednoczonych lub Kanadzie administratorem jest firma Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia.

Z każdym wywołaniem jednej ze stron tej witryny internetowej obsługiwanej przez administratora, w której wstawiono komponent Facebooka (wtyczki Facebooka), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, otrzymuje automatyczne żądanie wyświetlenia komponentu Facebooka. Przegląd informacji o wszystkich wtyczkach Facebooka znajduje się na stronie https://developers.facebook.com/docs/plugins/. Podczas realizacji tej procedury technicznej Facebook uzyskuje informację o tym, którą podstronę z naszej witryny odwiedziła osoba, której dane dotyczą.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana do Facebooka, z każdym wywołaniem naszej witryny internetowej przez tę osobę oraz przez cały czas jej pobytu na naszej stronie internetowej Facebook wykrywa, którą podstronę z naszej witryny internetowej ta osoba odwiedza. Informacje te są gromadzone przez komponent Facebooka i przypisywana do konta osoby, której dane dotyczą, na Facebooku. Jeśli osoba, której dane dotyczą, kliknie któryś z przycisków Facebooka wbudowany w naszą witrynę internetową, np. przycisk Lubię to, lub opublikuje komentarz, Facebook połączy tę informację z osobistym kontem tej osoby na Facebooku oraz zachowa jej dane osobowe.

Facebook otrzymuje także — poprzez komponent Facebooka — informacje o wizycie osoby, której dane dotyczą, w naszej witrynie internetowej, jeśli podczas wywołania naszej witryny internetowej osoba ta jest zalogowana do Facebooka. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy osoba, której dane dotyczą, kliknie komponent Facebooka czy też nie. Jeśli osoba, której dane dotyczą, nie życzy sobie, aby informacje były przekazywane do Facebooka, może temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta na Facebooku przed wywołaniem naszej witryny internetowej.

Informacje na temat gromadzenia, przetwarzania i korzystania z danych osobowych przez Facebook znajdują się w wytycznych dotyczących ochrony danych, które zostały opublikowane przez Facebook pod adresem https://facebook.com/about/privacy/. Dodatkowo zostało tam wyjaśnione, jakie opcje ustawień oferuje Facebook, aby chronić prywatność osoby, której dane dotyczą. Dostępne są różne konfiguracje ustawień, które pozwalają zablokować przesyłanie danych do Facebooka. Osoba, której dane dotyczą, może korzystać z tych aplikacji, aby zablokować przesyłanie danych do Facebooka.

13. Zasady ochrony danych dotyczące korzystania z Google Analytics (z funkcją anonimizacji)

W nasze witryny internetowe administrator wbudował komponent Google Analytics (z funkcją anonimizacji). Google Analytics jest serwisem służącym do wykonywania analiz internetowych. Analizy internetowe polegają na zbieraniu, gromadzeniu i analizie danych o zachowaniu osób odwiedzających nasze witryny internetowe. Serwis analiz internetowych zbiera między innymi dane witryny internetowej, z której przyszła dana osoba (tzw. miejsce odwołania), oraz informacje o tym, które podstrony odwiedziła, jak często i jak długo przeglądała daną podstronę. Analizy internetowe są używane głównie do optymalizacji witryny internetowej oraz w celu przeprowadzenia analizy efektywności kosztowej reklamy w Internecie.

Operatorem komponentu Google Analytics jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Stany Zjednoczone.

Do wykonywania analiz internetowych przez Google Analytics administrator używa aplikacji _gat. _anonymizeIp. Dzięki tej aplikacji adres IP połączenia internetowego osoby, której dane dotyczą, jest przez Google skracany i anonimizowany, kiedy nasza witryna internetowa jest otwierana z terenu państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego kraju-sygnatariusza Umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Celem komponentu Google Analytics jest analiza ruchu w naszej witrynie internetowej. Google używa zebranych danych i informacji m.in. do oceny sposobu korzystania z naszej witryny internetowej i generowania raportów online, które przedstawiają aktywność w naszych witrynach internetowych, oraz w celu realizacji dla nas innych usług dotyczących wykorzystania naszej strony internetowej.

Google Analytics umieszcza plik cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Pliki cookie zostały zdefiniowane powyżej. Dzięki plikom cookie Google może analizować sposób korzystania z naszej witryny internetowej. Z każdym wywołaniem jednej z podstron tej strony internetowej obsługiwanej przez administratora, w której wstawiono komponent Google Analytics, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, automatycznie przesyła dane przez komponent Google Analytics w celach związanych z reklamami internetowymi oraz rozliczeniem prowizji na rzecz Google. Podczas tej procedury technicznej firma Google otrzymuje wiedzę o danych osobowych, takich jak adres IP osoby, której dane dotyczą, która służy Google m.in. do tego, aby poznać źródło wizyt i kliknięć, a następnie rozliczyć prowizje z tego tytułu.

Plik cookie służy do przechowywania danych osobowych, takich jak czas otwarcia witryny, miejsce, z którego witryna została otwarta, oraz częstotliwość wizyt osoby, której dane dotyczą, w naszej witrynie internetowej. Z każdą wizytą na naszej stronie internetowej takie dane osobowe, w tym adres IP, z którego korzysta osoba, której dane dotyczą, będą przesyłane do Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Te dane osobowe są przechowywane przez Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Google może przekazywać osobom trzecim dane osobowe zebrane z wykorzystaniem środków technicznych.

Osoba, której dane dotyczą, może zgodnie z powyższą informacją w dowolnej chwili zrezygnować z zapisywania plików cookie przez naszą witrynę, odpowiednio zmieniając ustawienia w swojej przeglądarce internetowej, aby w ten sposób trwale zrezygnować z zapisywania plików cookie. Taka zmiana ustawień przeglądarki dodatkowo uniemożliwi Google Analytics zapisanie pliku cookie z informacją o systemie informatycznym używanym przez osobę, której dane dotyczą. Pliki cookie, z których Google Analytics korzystało już wcześniej, można zawsze usunąć przy użyciu przeglądarki internetowej lub innego programu komputerowego.

Dodatkowo osoba, której dane dotyczą, ma możliwość wniesienia sprzeciwu wobec gromadzenia danych generowanych przez Google Analytics, które są związane z korzystaniem z tej witryny internetowej, oraz przetwarzania tych danych przez Google; może także uniemożliwić wykonywanie tych czynności w przyszłości. W tym celu osoba, której dane dotyczą, powinna pobrać wtyczkę do witryny internetowej ze strony https://tools.google.com/dlpage/gaoptout i ją zainstalować. Ta wtyczka do przeglądarki informuje Google Analytics poprzez JavaScript, że wszelkie dane i informacje dotyczące wizyt na stronach internetowych nie mogą być przekazywane do Google Analytics. Instalacja tej wtyczki do przeglądarki jest uznawana przez Google jako sprzeciw. Jeśli system informatyczny osoby, której dane dotyczą, zostanie następnie usunięty, sformatowany lub na nowo zainstalowany, osoba ta powinna ponownie zainstalować wtyczki do przeglądarki internetowej, aby uniemożliwić przekazywanie danych do Google Analytics. Jeśli wtyczka do przeglądarki internetowej została odinstalowana przez osobę, której dane dotyczą, lub przez inną osobę, której przypisano takie uprawnienia, albo wyłączona, jest możliwość ponownej instalacji lub ponownej aktywacji tych wtyczek.

Więcej informacji oraz zasady ochrony danych przez Google znajdują się na stronach https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ i http://www.google.com/analytics/terms/us.html. Więcej informacji na temat Google Analytics znajduje się pod adresem https://www.google.com/analytics/.

14. Zasady ochrony danych dotyczące korzystania z Google+

Administrator wstawił w tę witrynę internetową przycisk Google+ jako komponent. Google+ jest tak zwanym serwisem społecznościowym. Serwis społecznościowy to miejsce spotkań towarzyskich w Internecie, społeczność internetowa, która zazwyczaj umożliwia użytkownikom wzajemną komunikację i kontaktowanie się ze sobą w wirtualnej przestrzeni. Serwis społecznościowy może służyć jako platforma do wymiany opinii i doświadczeń lub umożliwiać społeczności internetowej udostępnianie osobistych lub biznesowych informacji. Google+ pozwala użytkownikom serwisu społecznościowego na tworzenie prywatnych profili, dodawanie fotografii i tworzenie sieci znajomych poprzez wysyłanie zaproszeń.

Operatorem Google+ jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, STANY ZJEDNOCZONE.

Z każdym wywołaniem jednej ze stron tej witryny internetowej obsługiwanej przez administratora, w której wstawiono przycisk Google+, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, automatycznie wyświetla przycisk Google+. Podczas realizacji tej procedury technicznej Google uzyskuje informację o tym, którą podstronę z naszej witryny odwiedziła osoba, której dane dotyczą. Więcej informacji na temat Google+ znajduje się na stronie https://developers.google.com/+/.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana do Google+, z każdym wywołaniem naszej witryny internetowej przez osobę, której dane dotyczą, oraz przez cały czas pobytu na naszej stronie internetowej Google wykrywa, którą podstronę z naszej witryny internetowej ta osoba odwiedza. Informacje te są gromadzone przez przycisk Google+ i przypisywane przez Google do konta osoby, której dane dotyczą, w serwisie Google+.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, kliknie przycisk Google+ wstawiony w naszą witrynę internetową, udzielając w ten sposób rekomendacji Google+ 1, Google przypisze tę informację do osobistego konta użytkownika Google+ osoby, której dane dotyczą, i zapisze jej dane osobowe. Google zapisuje rekomendację Google+ 1 osoby, której dane dotyczą, i upublicznia ją na zasadach zaakceptowanych przez osobę, której dane dotyczą. Następnie rekomendacja Google+ 1 udzielona przez osobę, której dane dotyczą, w tej witrynie internetowej wraz z jej danymi osobowymi, takimi jak nazwa konta Google+, z którego korzysta ta osoba, oraz zapisane przez nią zdjęcie, jest zapisywana i przetwarzana w innych serwisach Google, np. w wynikach wyszukiwania wyszukiwarki Google, na koncie Google osoby, której dane dotyczą, oraz w innych miejscach, np. na stronach internetowych lub w związku z reklamami. Google może też powiązać wizytę w witrynie internetowej z innymi danymi osobowymi przechowywanymi przez Google. Google rejestruje te dane osobowe w celu doskonalenia i optymalizacji rozmaitych serwisów Google.

Przy użyciu przycisku Google+ Google otrzymuje informację o tym, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą witrynę internetową, jeśli w czasie wywołania naszej witryny internetowej osoba ta jest zalogowana do Google+. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy osoba, której dane dotyczą, kliknie przycisk Google+ czy też tego nie zrobi.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, nie chce przekazywać swoich danych osobowych do Google, może temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta Google+ przed wywołaniem naszej witryny internetowej.

Więcej informacji oraz zasady ochrony danych przez Google znajdują się na stronie https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/. Więcej informacji na temat przycisku Google+ 1 znajduje się na stronie https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.

15. Zasady ochrony danych dotyczące korzystania z Google AdSense

Administrator wstawił w tę witrynę internetową usługę Google AdSense. Google AdSense jest usługą internetową, która umożliwia wstawianie reklam na stronach internetowych innych firm. Działanie usługi Google AdSense jest oparte na algorytmie, który wybiera reklamy wyświetlane na stronach internetowych innych firm, dopasowując je do zawartości tych stron. Google AdSense umożliwia ukierunkowanie reklamy na użytkownika Internetu na podstawie jego zainteresowań, co jest realizowane poprzez wygenerowanie profili poszczególnych użytkowników.

Operatorem komponentu Google AdSense jest Alphabet Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Stany Zjednoczone.

Celem komponentu Google AdSense jest wstawianie reklam w naszą witrynę internetową. Google AdSense zapisuje plik cookie z informacją o systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Pliki cookie zostały zdefiniowane powyżej. Dzięki plikom cookie Google Alphabet Inc. może analizować sposób korzystania z naszej witryny internetowej. Z każdym wywołaniem poszczególnych stron tej witryny internetowej, która jest prowadzona przez administratora i ma wstawiony komponent Google AdSense, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, automatycznie przekaże dane za pośrednictwem Google AdSense w celu wyświetlenia reklam i rozliczenia prowizji należnej Alphabet Inc. Podczas tej procedury technicznej firma Alphabet Inc. otrzymuje dane osobowe, takie jak adres IP osoby, której dane dotyczą, które wykorzystuje m.in. do tego, aby rozpoznać pochodzenie wizyt i kliknięć, a następnie przygotować rozliczenia prowizji.

Osoba, której dane dotyczą, może zgodnie z powyższą informacją w dowolnej chwili zrezygnować z zapisywania plików cookie przez naszą witrynę, odpowiednio zmieniając ustawienia w swojej przeglądarce internetowej, aby w ten sposób trwale zrezygnować z zapisywania plików cookie. Taka zmiana ustawień przeglądarki dodatkowo uniemożliwi Alphabet Inc. zapisanie pliku cookie z informacją o systemie informatycznym używanym przez osobę, której dane dotyczą. Dodatkowo pliki cookie, z których firma Alphabet Inc. korzystała już wcześniej, można zawsze usunąć przy użyciu przeglądarki internetowej lub innego programu komputerowego.

Ponadto Google AdSense używa także tzw. pikseli śledzących. Piksel śledzący to miniaturowa grafika wbudowana w witryny internetowe, która umożliwia rejestrację i analizę plików dziennika w celu wykonywania analiz statystycznych. Używając pikseli śledzących, Alphabet Inc. potrafi ustalić, czy i kiedy witryna internetowa była otwierana przez osobę, której dane dotyczą, oraz które łącza zostały przez nią kliknięte. Piksele śledzące służą m.in. do analizy strumienia wizyt w witrynie internetowej.

Przez Google AdSense przesyłane są dane osobowe i informacje potrzebne do zebrania i rozliczenia wyświetlanych reklam, w tym adres IP, do Alphabet Inc. w Stanach Zjednoczonych. Te dane osobowe zostaną zapisane i będą przetwarzane w Stanach Zjednoczonych. Alphabet Inc. może w ramach tej procedury ujawnić zebrane dane osobowe osobom trzecim.

Działanie komponentu Google AdSense jest szczegółowo opisane na stronie https://www.google.com/intl/en/adsense/start/.

 

16. Zasady ochrony danych dotyczące korzystania z LinkedIn

Administrator wstawił w tę witrynę internetową komponenty LinkedIn Corporation. LinkedIn jest internetowym serwisem społecznościowym, który pomaga użytkownikom posiadającym kontakty biznesowe poznawać się i zdobywać nowe kontakty. Z serwisu LinkedIn korzysta ponad 400 milionów użytkowników zarejestrowanych w ponad 200 krajach. Dzięki temu LinkedIn jest obecnie największą platformą kontaktów biznesowych i jedną z najczęściej odwiedzanych witryn internetowych na świecie.

Operatorem LinkedIn jest LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, STANY ZJEDNOCZONE. Za kwestie prywatności poza STANAM ZJEDNOCZONYMI odpowiada LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia.

Z każdym wywołaniem jednej ze stron tej witryny internetowej obsługiwanej przez administratora, w której wstawiono komponent LinkedIn (wtyczka LinkedIn), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, otrzymuje automatyczne żądanie wyświetlenia tego komponentu LinkedIn. Więcej informacji na temat wtyczki LinkedIn znajduje się na stronie https://developer.linkedin.com/plugins. Podczas realizacji tej procedury technicznej LinkedIn uzyskuje informację o tym, którą podstronę z naszej witryny odwiedziła osoba, której dane dotyczą.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana do LinkedIn, z każdym wywołaniem naszej witryny internetowej przez osobę, której dane dotyczą, oraz przez cały czas pobytu na naszej stronie internetowej LinkedIn wykrywa, którą podstronę z naszej witryny internetowej ta osoba odwiedza. Informacje te są gromadzone przez komponent LinkedIn i przypisywane do konta osoby, której dane dotyczą, w serwisie LinkedIn. Jeśli osoba, której dane dotyczą, kliknie przyciski LinkedIn wstawione w naszą witrynę internetową, LinkedIn przypisze tę informację do osobistego konta użytkownika LinkedIn osoby, której dane dotyczą i zapisze jej dane osobowe.

LinkedIn otrzymuje informacje z komponentu LinkedIn o tym, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą witrynę internetową, pod warunkiem że osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana do LinkedIn w chwili wywołania naszej witryny internetowej. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy osoba, której dane dotyczą, kliknie przycisk LinkedIn czy też nie. Jeśli osoba, której dane dotyczą, nie życzy sobie, aby informacje były przekazywane do LinkedIn, może temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta w serwisie LinkedIn przed wywołaniem naszej witryny internetowej.

Na stronie https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls LinkedIn umożliwia rezygnację z subskrypcji wiadomości e-mail, wiadomości SMS i wyselekcjonowanych reklam oraz zarządzanie ustawieniami dotyczącymi reklam. LinkedIn korzysta też z powiązanych ze sobą marek Eire, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua oraz Lotame. Zgodę na zapisywanie tego rodzaju plików cookie można wycofać pod adresem https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. Polityka prywatności obowiązująca w LinkedIn jest dostępna pod adresem https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Polityka LinkedIn dotycząca plików cookie jest dostępna pod adresem https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

17. Zasady ochrony danych dotyczące korzystania z Twiittera

Administrator wstawił w tę witrynę internetową komponenty Twittera. Twitter to wielojęzyczny, publicznie dostępny serwis do tworzenia mikroblogów, w którym użytkownicy mogą publikować i udostępniać tzw. tweety, czyli krótkie wiadomości o długości ograniczonej do 280 znaków. Wiadomości te są dostępne dla wszystkich, również dla osób, które nie są zalogowane na Twitterze. Tweety są także wyświetlane osobom, które śledzą danego użytkownika. Śledzenie polega na otrzymywaniu tweetów śledzonego użytkownika. Ponadto Twitter pozwala docierać do szerszej publiczności poprzez tzw. hashtagi, łącza i retweety.

Operatorem Twittera jest Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, STANY ZJEDNOCZONE.

Z każdym wywołaniem jednej ze stron tej witryny internetowej obsługiwanej przez administratora, w której wstawiono komponent Twittera (przycisk Twittera), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, otrzymuje automatyczne żądanie wyświetlenia komponentu Twittera. Więcej informacji na temat przycisków Twittera znajduje się na stronie https://about.twitter.com/de/resources/buttons. Podczas realizacji tej procedury technicznej Twitter uzyskuje informację o tym, którą podstronę z naszej witryny odwiedziła osoba, której dane dotyczą. Celem wstawienia komponentu Twittera jest przekazywanie zawartości z naszej witryny internetowej, aby umożliwić naszym użytkownikom wprowadzenie tej witryny internetowej do świata cyfrowego i zwiększenie liczby odwiedzin.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana do Twittera, z każdym wywołaniem naszej witryny internetowej przez osobę, której dane dotyczą, oraz przez cały czas pobytu na naszej stronie internetowej Twitter wykrywa, którą podstronę z naszej witryny internetowej ta osoba odwiedza. Informacje te są gromadzone przez komponent Twittera i przypisywane do konta osoby, której dane dotyczą, w serwisie Twitter. Jeśli osoba, której dane dotyczą, kliknie przyciski Twittera wstawione w naszą witrynę internetową, Twitter przypisze tę informację do osobistego konta użytkownika Twittera osoby, której dane dotyczą, i zapisze jej dane osobowe.

Twitter otrzymuje informacje z komponentu Twittera o tym, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą witrynę internetową, pod warunkiem że osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana do Twittera w chwili wywołania naszej witryny internetowej. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy osoba, której dane dotyczą, kliknie komponent Twittera czy też nie. Jeśli osoba, której dane dotyczą, nie życzy sobie, aby informacje były przekazywane do Twittera, może temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta w serwisie Twitter przed wywołaniem naszej witryny internetowej.

Więcej informacji oraz zasady ochrony danych przez Twitter znajdują się na stronie https://twitter.com/privacy?lang=en.

18. Zasady ochrony danych dotyczące korzystania z serwisu Xing

Administrator wstawił w tę witrynę internetową komponenty XING. XING jest internetowym serwisem społecznościowym, który pozwala użytkownikom łączyć się z istniejącymi kontaktami biznesowymi i tworzyć nowe kontakty biznesowe. Poszczególni użytkownicy mogą tworzyć w serwisie XING własne profile. Firmy mogą m.in. tworzyć profile firmowe i publikować zlecenia w serwisie XING.

Operatorem XING jest XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Niemcy.

Z każdym wywołaniem jednej ze stron tej witryny internetowej obsługiwanej przez administratora, w której wstawiono komponent XING (wtyczka XING), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, otrzymuje automatyczne żądanie wyświetlenia tego komponentu XING. Więcej informacji na temat wtyczki XING znajduje się na stronie https://dev.xing.com/plugins. Podczas realizacji tej procedury technicznej XING uzyskuje informację o tym, którą podstronę z naszej witryny odwiedziła osoba, której dane dotyczą.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana do XING, za każdym wywołaniem naszej witryny internetowej przez osobę, której dane dotyczą, oraz przez cały czas pobytu na naszej stronie internetowej XING wykrywa, którą podstronę z naszej witryny internetowej ta osoba odwiedza. Informacje te są gromadzone przez komponent XING i przypisywane do konta osoby, której dane dotyczą, w serwisie XING. Jeśli osoba, której dane dotyczą, kliknie przycisk XING wstawiony w naszą witrynę internetową, np. przycisk Udostępnij, XING przypisze tę informację do osobistego konta użytkownika XING osoby, której dane dotyczą, i zapisze jej dane osobowe.

XING otrzymuje informacje z komponentu XING o tym, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą witrynę internetową, pod warunkiem że osoba ta jest jednocześnie zalogowana do XING w chwili wywołania naszej witryny internetowej. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy osoba, której dane dotyczą, kliknie komponent XING czy też nie. Jeśli osoba, której dane dotyczą, nie życzy sobie, aby informacje były przekazywane do serwisu XING, może temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta w serwisie XING przed wywołaniem naszej witryny internetowej.

Informacje na temat gromadzenia, przetwarzania i korzystania z danych osobowych przez XING znajdują się w wytycznych dotyczących ochrony danych, które zostały opublikowane przez XING na stronie https://www.xing.com/privacy. Dodatkowo XING opublikował powiadomienia dotyczące prywatności dla przycisku XING pod adresem https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

19. Zasady ochrony danych dotyczące korzystania z serwisu YouTube

Administrator wstawił w tę witrynę internetową komponenty serwisu YouTube. YouTube jest internetowym serwisem wideo, który umożliwia bezpłatne publikowanie filmów wideo, a także ich oglądanie i komentowanie. YouTube umożliwia publikowanie wszystkich rodzajów materiałów wideo, więc można tam znaleźć zarówno całe filmy i programy telewizyjne, jak i teledyski, zapowiedzi filmowe oraz filmy nagrywane przez użytkowników portalu.

Operatorem YouTube jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, STANY ZJEDNOCZONE. YouTube, LLC jest spółką zależną od Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, STANY ZJEDNOCZONE.

Z każdym wywołaniem jednej ze stron tej witryny internetowej obsługiwanej przez administratora, w której wstawiono komponent YouTube (film YouTube), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, otrzymuje automatyczne żądanie wyświetlenia tego komponentu YouTube. Więcej informacji o serwisie YouTube znajduje się na stronie https://www.youtube.com/yt/about/en/. Podczas realizacji tej procedury technicznej YouTube i Google uzyskują informację o tym, którą podstronę z naszej witryny odwiedziła osoba, której dane dotyczą.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana do serwisu YouTube, z każdym wywołaniem przez osobę, której dane dotyczą, podstrony zawierającej film z serwisu YouTube, YouTube wykrywa, którą podstronę z naszej witryny internetowej ta osoba odwiedza. Informacje te są gromadzone przez YouTube i Google i przypisywane do konta YouTube osoby, której dane dotyczą.

YouTube i Google otrzymują informację przez komponent YouTube, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą witrynę internetową, jeśli w czasie wywołania naszej witryny osoba ta jest zalogowana do serwisu YouTube. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy osoba, której dane dotyczą, kliknie film z serwisu YouTube czy też nie. Jeśli osoba, której dane dotyczą, nie życzy sobie, aby te informacje były przekazywane do firm YouTube i Google, może temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta w serwisie YouTube przed wywołaniem naszej witryny internetowej.

Informacje na temat gromadzenia, przetwarzania i korzystania z danych osobowych przez YouTube i Google znajdują się w wytycznych dotyczących ochrony danych, które zostały opublikowane na stronie https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

20. Podstawa prawna przetwarzania

Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO jest podstawą prawną przetwarzania danych pod warunkiem uzyskania przez nas zgody na takie przetwarzanie. Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do realizacji umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą, podobnie jak w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do tego, aby dostarczyć towar lub zrealizować usługę, przetwarzanie odbywa się na mocy art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. To samo dotyczy przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania czynności przedumownych, np. w przypadku zapytania dotyczącego naszych produktów i usług. Jeśli nasza firma jest zobowiązana do przetwarzania danych z mocy prawa, np. w związku z realizacją zobowiązań podatkowych, przetwarzanie odbywa się na mocy art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. W rzadkich przypadkach przetwarzanie danych osobowych może być konieczne do ochrony ważnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. Może to nastąpić na przykład wówczas, gdy osoba odwiedzająca naszą firmę dozna obrażeń, a jej imię, nazwisko, wiek i dane ubezpieczenia oraz być może inne ważne informacje należy przekazać lekarzowi, szpitalowi lub innej osobie trzeciej. Wówczas przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d) RODO. Ostatecznie przetwarzanie może się też odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Ta podstawa prawna ma zastosowanie do przetwarzania, które nie jest uzasadnione żadną z wymienionych powyżej przyczyn, jeśli przetwarzanie jest konieczne w prawnie uzasadnionym interesie naszej firmy lub osoby trzeciej, z wyjątkiem sytuacji, kiedy ważniejsze od tego interesu są interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych. Tego rodzaju przetwarzanie jest dozwolone, ponieważ zostało wyraźnie wymienione w europejskich przepisach. Uznano w nich bowiem, że interes jest prawnie uzasadniony, jeśli osoba, której dane dotyczą, jest klientem administratora (art. 47 zdanie 2 RODO).

21. Prawnie uzasadniony interes administratora lub osoby trzeciej

Jeśli dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, naszym prawnie uzasadnionym interesem jest prowadzenie działalności z korzyścią dla naszych pracowników i właścicieli.

22. Okres przechowywania danych osobowych

Kryterium określającym okres przechowywania danych osobowych jest ustawowy okres przechowywania danych. Po upływie tego terminu dane są rutynowo usuwane, pod warunkiem że nie są już potrzebne do realizacji umowy lub do zawarcia umowy.

23. Przekazanie danych osobowych wymagane przepisami prawa lub zapisami w umowie; Warunek konieczny zawarcia umowy; Obowiązek przekazania swoich danych osobowych przez osobę, której te dane dotyczą; ewentualne konsekwencje nieprzekazania danych

Wyjaśniamy, że przekazanie danych osobowych jest częściowo wymagane prawem (np. przepisami podatkowymi) lub może wynikać z postanowień umowy (np. dane osoby będącej stroną umowy). Czasem może wystąpić konieczność zawarcia umowy, na mocy której osoba, której dane dotyczą, przekaże nam swoje dane, które następnie będziemy musieli przetworzyć. Na przykład osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do przekazania nam danych osobowych, kiedy nasza firma podpisze z tą osoba umowę. Nieprzekazanie danych osobowych będzie mieć taki skutek, że umowa z tą osobą nie będzie mogła zostać zawarta. Przed przekazaniem danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą, osoba ta powinna się skontaktować z którymś z pracowników. Pracownik wyjaśni tej osobie, czy przekazanie jej danych osobowych jest wymagane prawem lub umową, czy jest konieczne do zawarcia umowy, czy jest obowiązek przekazania danych osobowych oraz jakie mogą być konsekwencje nieprzekazania tych danych.

24. Automatyczne podejmowanie decyzji

Jako odpowiedzialna firma nie korzystamy z automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.

 

 

Niniejsza polityka prywatności została utworzona przez specjalistów ds. ochrony danych zewnętrznych we współpracy z RC GmbH oraz prawnikami specjalizującymi się w prawie medialnym z WBS-LAW.