Ocena zagrożenia w związku z suchym powietrzem

Jeśli pracownikom stale przeszkadza suche powietrze w miejscu pracy, a objawy i skargi pojawiają się regularnie, trzeba podjąć dialog ukierunkowany na wdrożenie odpowiedniego rozwiązania w przedsiębiorstwie: Jednak pracownicy często czują się pozostawieni sami sobie ze skargami na nadmiernie suche powietrze. Jedną z przyczyn tego stanu rzeczy jest fakt, że obecnie w przepisach technicznych dotyczących miejsc pracy nie uregulowano wiążąco minimalnej wilgotności powietrza. Ocena ryzyka w przedsiębiorstwie może być wykorzystana do wprowadzenia rozwiązań poprawiających klimat wewnętrzny i zauważalnie usprawniających pracę pracowników. Zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie pracy (ASiG) pracodawca powierza te zadania lekarzom zakładowym i specjalistom ds. bezpieczeństwa pracy, a także angażuje w nie rady zakładowe lub rady pracownicze.

 

Health and humidification Symptoms Healthy buildings Costs/Benefits References/Best Practice FaQ

 

Wdrożenie oceny ryzyka

Systematyczna ocena ryzyka składa się z siedmiu kroków: Najpierw definiuje się obszary robocze. Mogą to być pojedyncze miejsca pracy lub działy, np. centra obsługi telefonicznej lub obsługi klienta. Następnie podsumowuje się możliwe zagrożenia i obciążenia dla zdrowia, a następnie dokonuje się ich oceny. Należy przy tym wziąć pod uwagę, jak prawdopodobne jest wystąpienie zagrożenia i jakie konsekwencje z niego wynikają. W przypadku wilgotności niezbędne są do tego pomiary w dłuższym okresie czasu. Następnie, zgodnie z zasadą TOP, określane są działania, które poprawiają ochronę zdrowia - przede wszystkim poprzez rozwiązania techniczne. Najważniejszym elementem oceny ryzyka jest pisemna dokumentacja i aktualizacja: po wdrożeniu i zweryfikowaniu efektu, proces jest stale aktualizowany.